-

Algemene Voorwaarden
 
Euro Contracting Group is een handelsnaam van Perfetto Finance b.v. die de algemene voorwaarden van de ABU toepast op al haar opdrachten van - en leveringen aan klanten. En voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten de ABU voorwaarden volgt als ABU volger. 
 
De Algemene Voorwaarden van de ABU zijn gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Amsterdam onder akte No: 167/2005 d.d. 21 oktober 2005.
 
ABU Algemene Leveringsvoorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten
 
Inhoudsopgave
Artikel 1 Werkingssfeer
Artikel 2 Definities
Artikel 3 De opdracht en terbeschikkingstelling
Artikel 4 Vervanging en beschikbaarheid
Artikel 5 Opschortingrecht
Artikel 6 Werkprocedure
Artikel 7 Arbeidsduur en werktijden
Artikel 8 Bedrijfssluitingen en verplichte vrije dagen
Artikel 9 Functie en beloning
Artikel 10 Goede uitoefening van leiding en toezicht
Artikel 11 Arbeidsomstandigheden
Artikel 12 Aansprakelijkheid opdrachtgever
Artikel 13 Opdrachtgevers tarief
Artikel 14 Facturatie
Artikel 15 Inspanningsverplichting en aansprakelijkheid
Artikel 16 Intellectuele en industriële eigendom
Artikel 17 Geheimhouding
Artikel 18 Verificatie- en bewaarplicht opdrachtgever
Artikel 19 Voorkoming van ontoelaatbare discriminatie
Artikel 20 Medezeggenschap
Artikel 21 Geschillen
Artikel 22 Slotbepaling
 
Artikel 1 Werkingssfeer
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en
overige overeenkomsten van de uitzendonderneming voor zover één en ander betrekking
heeft op het ter beschikking stellen van uitzendkrachten aan opdrachtgevers.
2. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing.
3. Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts van toepassing indien
schriftelijk overeengekomen.
 
Artikel 2 Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Uitzendonderneming: de in Nederland gevestigde uitzendonderneming die op basis van
een overeenkomst uitzendkrachten ter beschikking stelt aan opdrachtgevers.,
2. Uitzendkracht: iedere natuurlijke persoon, die een uitzendovereenkomst als bedoeld in
artikel 7:690 BW is aangegaan met de uitzendonderneming teneinde arbeid te verrichten
voor een derde onder leiding en toezicht van die derde.
3. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die een uitzendkracht werkzaamheden
onder diens leiding en toezicht in het kader van een opdracht als bedoeld in lid 4 van dit
artikel laat uitvoeren.
4. Opdracht: de overeenkomst tussen een opdrachtgever en de uitzendonderneming op
grond waarvan een enkele uitzendkracht, als bedoeld in lid 2 van dit artikel, door de
uitzendonderneming aan de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld om onder diens
leiding en toezicht werkzaamheden te verrichten, zulks tegen betaling van het
opdrachtgevers tarief.
5. Terbeschikkingstelling: de tewerkstelling van een uitzendkracht in het kader van een
opdracht.
6. Uitzendbeding: de schriftelijke bepaling in de arbeidsovereenkomst tussen de
uitzendonderneming en de uitzendkracht en/ of in de CAO, inhoudend dat de
arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt doordat de terbeschikkingstelling van de
uitzendkracht door de uitzendonderneming aan de opdrachtgever op verzoek van de
opdrachtgever ten einde komt (artikel 7:691 lid 2 BW).
7. CAO: de collectieve arbeidsovereenkomst voor Uitzendkrachten, gesloten tussen de
Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) enerzijds en FNV Bondgenoten, CNV
Dienstenbond en De Unie anderzijds.
8. Opdrachtgevers tarief: Het door de opdrachtgever aan de uitzendonderneming
verschuldigde tarief, exclusief toeslagen, kostenvergoedingen en BTW. Het tarief wordt per
uur gerekend, tenzij anders vermeld.
9. Inleners beloning: de rechtens geldende beloning van een werknemer in dienst van de
opdrachtgever, werkzaam in een functie die gelijk of gelijkwaardig is aan de functie die de
uitzendkracht uitoefent. De inleners beloning bestaat volgens de CAO 2004-2009 uit de
navolgende elementen:
a. Het geldende periodeloon in de schaal
b. De van toepassing zijnde arbeidsduurverkorting (naar keuze van de
uitzendonderneming te compenseren in tijd of geld)
c. Toeslagen voor overwerk, verschoven uren, onregelmatigheid (waaronder
feestdagentoeslag) en ploegentoeslagen
d. Initiële loonsverhogingen, hoogte en tijdstip als bij de opdrachtgever bepaald
e. Kostenvergoedingen (voor zover de uitzendonderneming deze vrij van
loonheffing en premies kan uitbetalen)
f. Periodieken, hoogte en tijdstip als bij de opdrachtgever bepaald.
10. Vakkrachten regeling: De specifieke bepaling(en) in de bij de opdrachtgever geldende
CAO, die betrekking hebben op de beloning (als bedoeld in lid 9) van vakkrachten en die
schriftelijk zijn aangemeld bij en goedgekeurd door partijen bij de (ABU) CAO voor
Uitzendkrachten en dientengevolge toegepast moet(en) worden met ingang van de eerste
dag van de verblijfsduur van de uitzendkracht bij de betreffende opdrachtgever.
 
Artikel 3 De opdracht en de terbeschikkingstelling
Opdracht
1. De opdracht wordt aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd.
2. De opdracht voor bepaalde tijd is de opdracht die wordt aangegaan:
• óf voor een vaste periode;
• óf voor een bepaalbare periode;
• óf voor een bepaalbare periode die een vaste periode niet overschrijdt.
De opdracht voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege door het verstrijken van de
overeengekomen tijd of doordat een vooraf vastgestelde objectief bepaalbare gebeurtenis
zich voordoet.
Einde opdracht
3. Opzegging van een opdracht voor onbepaalde tijd dient schriftelijk te geschieden met
inachtneming van een opzegtermijn van 15 kalenderdagen.
4. Tussentijdse opzegging van de opdracht voor bepaalde tijd is niet mogelijk, tenzij schriftelijk
anders is overeengekomen. Indien tussentijdse opzegging is overeengekomen, is
opzegging mogelijk met een opzegtermijn van 15 kalenderdagen. De opzegging dient
schriftelijk te geschieden.
5. Elke opdracht eindigt onverwijld wegens ontbinding op het tijdstip dat één van beide partijen
de ontbinding van de opdracht inroept omdat:
• de andere partij in verzuim is;
• de andere partij geliquideerd is;
• de andere partij in staat van faillissement is verklaard of surséance van betaling heeft
aangevraagd.
Indien de uitzendonderneming de ontbinding op één van deze gronden inroept, ligt in de
gedraging van de opdrachtgever, waarop de ontbinding is gebaseerd, het verzoek van de
opdrachtgever besloten om de terbeschikkingstelling te beëindigen. Dit leidt niet tot enige
aansprakelijkheid van de uitzendonderneming voor de schade die de opdrachtgever
dientengevolge leidt. Ten gevolge van de ontbinding zullen de vorderingen van de
uitzendonderneming onmiddellijk opeisbaar zijn.
Einde terbeschikkingstelling
6. Het einde van de opdracht betekent het einde van de terbeschikkingstelling. Beëindiging
van de opdracht door de opdrachtgever houdt in het verzoek van de opdrachtgever aan de
uitzendonderneming om de lopende terbeschikkingstelling(en) te beëindigen tegen de
datum waarop de opdracht rechtsgeldig is geëindigd, respectievelijk waartegen de opdracht
rechtsgeldig is ontbonden.
7. Indien tussen de uitzendkracht en de uitzendonderneming het uitzendbeding geldt, eindigt
de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht op verzoek van de opdrachtgever op het
moment dat de uitzendkracht meldt dat hij niet in staat is de arbeid te verrichten wegens
arbeidsongeschiktheid. Voor zover nodig wordt de opdrachtgever geacht dit verzoek te
hebben gedaan. De opdrachtgever zal dit verzoek desgevraagd schriftelijk aan de
uitzendonderneming bevestigen.
8. De terbeschikkingstelling eindigt van rechtswege indien en zodra de uitzendonderneming
de uitzendkracht niet meer ter beschikking kan stellen, doordat de arbeidsovereenkomst
tussen de uitzendonderneming en de uitzendkracht is geëindigd en deze
arbeidsovereenkomst niet aansluitend wordt voortgezet ten behoeve van dezelfde
opdrachtgever. De uitzendonderneming schiet in dit geval niet toerekenbaar tekort jegens
de opdrachtgever en is evenmin aansprakelijk voor eventuele schade die de opdrachtgever
hierdoor lijdt.
 
Artikel 4 Vervanging en beschikbaarheid
1. De uitzendonderneming is gerechtigd om gedurende de looptijd van de opdracht een
vervangende uitzendkracht aan te bieden. De opdrachtgever kan een dergelijk voorstel op
redelijke gronden afwijzen.
2. De uitzendonderneming is te allen tijde gerechtigd aan de opdrachtgever een voorstel te
doen tot vervanging van een ter beschikking gestelde uitzendkracht door een andere
uitzendkracht onder voortzetting van de opdracht, zulks met het oog op het bedrijfsbeleid of
personeelsbeleid van de uitzendonderneming, behoud van werkgelegenheid of naleving
van geldende wet- en regelgeving, in het bijzonder de ontslagrichtlijn voor de uitzendbranche. De
opdrachtgever zal een dergelijk voorstel slechts op redelijke gronden afwijzen. De opdrachtgever zal een
eventuele afwijzing desgevraagd schriftelijk motiveren.
3. De uitzendonderneming schiet niet toerekenbaar tekort jegens de opdrachtgever en is niet
gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten aan de opdrachtgever, indien de
uitzendonderneming om welke reden dan ook een (vervangende) uitzendkracht niet (meer),
althans niet (meer) op de wijze en in de omvang als bij de opdracht of nadien overeengekomen aan de
opdrachtgever ter beschikking kan stellen.
 
Artikel 5 Opschortingsrecht
1. De opdrachtgever is niet gerechtigd de tewerkstelling van de uitzendkracht tijdelijk geheel
of gedeeltelijk op te schorten, tenzij er sprake is van overmacht in de zin van artikel 6:75
Burgerlijk Wetboek.
2. In afwijking van lid 1 van dit artikel is opschorting wel mogelijk indien:
- Dit schriftelijk wordt overeengekomen en daarbij de looptijd is vastgelegd én;
- De opdrachtgever aantoont dat tijdelijk geen werk voorhanden is of de uitzendkracht niet
te werk kan worden gesteld én;
- De uitzendonderneming jegens de uitzendkracht met succes een beroep kan doen op
uitsluiting van de loondoorbetalingsplicht op grond van de CAO.
De opdrachtgever is voor de duur van de opschorting het opdrachtgevers tarief niet verschuldigd.
3. Indien de opdrachtgever niet gerechtigd is de tewerkstelling tijdelijk op te schorten, maar de
opdrachtgever tijdelijk geen werk heeft voor de uitzendkracht of de uitzendkracht niet te
werk kan stellen, is de opdrachtgever gehouden voor de duur van de opdracht onverkort
aan de uitzendonderneming het opdrachtgevers tarief te voldoen over het per periode
(week, maand, en dergelijke) krachtens opdracht laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal
uren en overuren.
 
Artikel 6 Werkprocedure
1. De opdrachtgever verstrekt de uitzendonderneming voor aanvang van de opdracht een
accurate omschrijving van de functie, functie-eisen,werktijden, arbeidsduur,
werkzaamheden, arbeidsplaats, arbeidsomstandigheden en de beoogde looptijd van de
opdracht.
2. De uitzendonderneming bepaalt aan de hand van de door de opdrachtgever verstrekte
informatie en de haar bekende hoedanigheden, kennis en vaardigheden van de voor ter
beschikking in aanmerking komende uitzendkrachten, welke uitzendkrachten zij aan de
opdrachtgever voorstelt ter uitvoering van de opdracht. De opdrachtgever is gerechtigd de
voorgestelde uitzendkracht af te wijzen, waardoor de terbeschikkingstelling van de
voorgestelde uitzendkracht geen doorgang vindt.
3. De uitzendonderneming schiet niet tekort jegens de opdrachtgever en is niet gehouden tot
vergoeding van enige schade indien de contacten tussen de opdrachtgever en de
uitzendonderneming voorafgaande aan een mogelijke opdracht, waaronder begrepen een
concrete aanvraag van de opdrachtgever om een uitzendkracht ter beschikking te stellen,
om welke reden dan ook niet of niet binnen de door de opdrachtgever gewenste termijn,
leiden tot de daadwerkelijke terbeschikkingstelling van een uitzendkracht.
4. De uitzendonderneming is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het inzetten van
arbeidskrachten die niet blijken te voldoen aan de door de opdrachtgever gestelde eisen,
tenzij de opdrachtgever binnen een redelijke termijn na aanvang van de
terbeschikkingstelling een schriftelijke klacht terzake bij de uitzendonderneming indient en
daarbij bewijst dat er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de
uitzendonderneming bij de selectie. 
 
Artikel 7 Arbeidsduur en werktijden
1. De arbeidsomvang en de werktijden van de uitzendkracht bij de opdrachtgever worden
vastgelegd in de opdrachtbevestiging, dan wel anders overeengekomen. De werktijden, de
arbeidsduur en de rusttijden van de uitzendkracht zijn gelijk aan de bij opdrachtgever
terzake gebruikelijke tijden en uren, tenzij anders is overeengekomen. De opdrachtgever
staat er voor in, dat de arbeidsduur en de rust- en werktijden van de uitzendkracht voldoen
aan de wettelijke vereisten. De opdrachtgever ziet er op toe dat de uitzendkracht de
rechtens toegestane werktijden en de overeengekomen arbeidsomvang niet overschrijdt.
2. Vakantie en verlof van de uitzendkracht worden geregeld conform de wet en de CAO.
 
Artikel 8 Bedrijfssluitingen en verplichte vrije dagen
1. De opdrachtgever dient de uitzendonderneming bij het aangaan van de opdracht te
informeren omtrent eventuele bedrijfssluitingen en collectief verplichte vrije dagen
gedurende de looptijd van de opdracht, opdat de uitzendonderneming deze omstandigheid,
indien mogelijk, deel kan laten uitmaken van de arbeidsovereenkomst met de
uitzendkracht. Indien een voornemen tot vaststelling van een bedrijfssluiting en/of collectief
verplichte vrije dagen bekend wordt na het aangaan van de opdracht, dient de
opdrachtgever de uitzendonderneming onmiddellijk na het bekend worden hiervan te
informeren. Indien de opdrachtgever nalaat om de uitzendonderneming tijdig te informeren,
is de opdrachtgever gehouden voor de duur van de bedrijfssluiting onverkort aan de
uitzendonderneming het opdrachtgevers tarief te voldoen over het krachtens de opdracht en
voorwaarden laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal uren en overuren per periode.
 
Artikel 9 Functie en beloning
1. Voor aanvang van de opdracht verstrekt de opdrachtgever de omschrijving van de door de
uitzendkracht uit te oefenen functie en de bijbehorende inschaling in de beloningsregeling
van de opdrachtgever.
2. De beloning van de uitzendkracht, daaronder mede begrepen eventuele toeslagen en
kostenvergoedingen, wordt vastgesteld conform de CAO (daaronder mede begrepen de
bepalingen omtrent de inleners beloning, zie hierna leden 4 en 6) en de van toepassing
zijnde wet- en regelgeving, zulks aan de hand van de door de opdrachtgever verstrekte
functieomschrijving.
3. Indien op enig moment blijkt dat die functieomschrijving en de bijbehorende inschaling niet
overeenstemt met de werkelijk door de uitzendkracht uitgeoefende functie, zal de
opdrachtgever aan de uitzendonderneming onverwijld de juiste functieomschrijving met
bijbehorende inschaling aanreiken. De beloning van de uitzendkracht zal opnieuw worden
vastgesteld aan de hand van de nieuwe functieomschrijving. De functie en/of inschaling, kan
tijdens de opdracht worden aangepast, indien de uitzendkracht op die aanpassing in
redelijkheid aanspraak maakt met een beroep op wet- en regelgeving, de CAO en/of de
inleners beloning. Indien de aanpassing leidt tot een hogere beloning, corrigeert de
uitzendonderneming de beloning van de uitzendkracht én het opdrachtgevers tarief
dienovereenkomstig. De opdrachtgever is dit gecorrigeerde tarief vanaf het moment van de
uitoefening van de daadwerkelijke functie aan de uitzendonderneming verschuldigd.
4. De uitzendonderneming is op grond van de CAO verplicht na 26 door de uitzendkracht bij de
opdrachtgever gewerkte weken de inleners beloning, toe te passen.
5. De opdrachtgever zal de uitzendonderneming tijdig doch uiterlijk in de 22ste door de
uitzendkracht bij hem gewerkte week, voorzien van informatie over alle in artikel 2 lid 9
bedoelde elementen van de inleners beloning (wat betreft de hoogte en tijdstip van initiële
loonsverhogingen; alleen voorzover op dat moment bekend).
6. Indien de uitzendonderneming met de opdrachtgever is overeengekomen met ingang van de
eerste werkdag van de uitzendkracht de inlenersbeloning toe te passen en/of indien sprake
is van een vakkrachten regeling, past de uitzendonderneming de inleners beloning toe vanaf
 de eerste werkdag van de uitzendkracht en zal de opdrachtgever voor aanvang van de
werkzaamheden de uitzendonderneming voorzien van de lid 5 van dit artikel genoemde
informatie.
7. De opdrachtgever stelt de uitzendonderneming tijdig en ieder geval direct bij het bekend
worden, op de hoogte van wijzigingen in de inleners beloning en van vastgestelde initiële
loonsverhogingen.
8. Overwerk, werk in ploegendiensten, op bijzondere tijden of dagen (daaronder begrepen
feestdagen) en/of verschoven uren wordt beloond conform de ter zake geldende regeling in
de CAO of –indien van toepassing - de inleners beloning en wordt aan de opdrachtgever
doorberekend.
 
Artikel 10 Goede uitoefening van leiding en toezicht
1. De opdrachtgever zal zich ten aanzien van de uitzendkracht bij de uitoefening van het
toezicht of de leiding alsmede met betrekking tot de uitvoering van het werk gedragen op
dezelfde zorgvuldige wijze als waartoe hij ten opzichte van zijn eigen medewerkers
gehouden is.
2. Het is de opdrachtgever niet toegestaan de uitzendkracht op zijn beurt aan een derde ‘door
te lenen’; dat wil zeggen aan een derde ter beschikking te stellen voor het onder toezicht of
leiding van deze derde verrichten van werkzaamheden. Onder doorlening wordt
mede verstaan het door de opdrachtgever ter beschikking stellen aan een (rechts)persoon
waarmee de opdrachtgever in een groep (concern) is verbonden.
3. De opdrachtgever kan de uitzendkracht slechts te werk stellen in afwijking van het bij
opdracht en voorwaarden bepaalde, indien de uitzendonderneming en de uitzendkracht
daarmee vooraf schriftelijk hebben ingestemd.
4. Tewerkstelling van de uitzendkracht in het buitenland door een in Nederland gevestigde
opdrachtgever is slechts mogelijk onder strikte leiding en toezicht van de opdrachtgever en
voor bepaalde tijd, indien dit schriftelijk is overeengekomen met de uitzendonderneming en
de uitzendkracht daarmee schriftelijk heeft ingestemd.
5. De opdrachtgever zal aan de uitzendkracht de schade vergoeden die deze lijdt doordat een
aan hem toebehorende zaak, die in het kader van de opgedragen werkzaamheden is
gebruikt , is beschadigd of teniet gegaan.
6. De uitzendonderneming is tegenover de opdrachtgever niet aansprakelijkheid voor schaden
en verliezen aan de opdrachtgever, derden dan wel aan de uitzendkracht zelf die
voortvloeien uit doen of nalaten van de uitzendkracht.
7. De uitzendonderneming is tegenover de opdrachtgever niet aansprakelijk voor
verbintenissen die uitzendkrachten zijn aangegaan met of die voor hen zijn ontstaan jegens
opdrachtgever of derden, al dan niet met toestemming van de opdrachtgever of die derden.
8. De opdrachtgever vrijwaart de uitzendonderneming voor elke aansprakelijkheid (inclusief
kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) van de
uitzendonderneming als werkgever van de uitzendkracht - direct of indirect - terzake van de
in leden 5, 6 en 7 van dit artikel bedoelde schaden, verliezen en verbintenissen.
9. De opdrachtgever zal zich, voor zover mogelijk, afdoende verzekeren tegen
aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel. Op verzoek van de
uitzendonderneming verstrekt de opdrachtgever een bewijs van verzekering.
 
Artikel 11 Arbeidsomstandigheden
De opdrachtgever verklaart zich bekend met het feit dat hij in de Arbeidsomstandighedenwet
wordt aangemerkt als werkgever .
1. De opdrachtgever is jegens de uitzendkracht en de uitzendonderneming verantwoordelijk
voor de nakoming van de uit artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek, de
Arbeidsomstandighedenwet en de daarmee samenhangende regelgeving voortvloeiende
verplichtingen op het gebied van de veiligheid op de werkplek en goede
arbeidsomstandigheden in het algemeen.
2. De opdrachtgever is gehouden om aan de uitzendkracht en aan de uitzendonderneming
 tijdig, in ieder geval één werkdag voor aanvang van de werkzaamheden schriftelijk
informatie te verstrekken over de verlangde beroepskwalificaties en de specifieke
kenmerken van de in te nemen arbeidsplaats. De opdrachtgever geeft de uitzendkracht
actieve voorlichting met betrekking tot de binnen zijn onderneming gehanteerde Risico
Inventarisatie en Evaluatie (RIE).
3. Indien de uitzendkracht een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt, zal de
opdrachtgever, indien wettelijk vereist, de bevoegde instanties hiervan onverwijld op de
hoogte stellen en ervoor zorg dragen dat daarvan onverwijld een schriftelijke rapportage
wordt opgemaakt,. In de rapportage wordt de toedracht van het ongeval zodanig
vastgelegd, dat daaruit met redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt of en in
hoeverre het ongeval het gevolg is van het feit dat onvoldoende maatregelen waren
genomen ter voorkoming van het ongeval dan wel beroepsziekte. De opdrachtgever
informeert de uitzendonderneming zo spoedig mogelijk over het bedrijfsongeval of de
beroepsziekte en overlegt een kopie van de opgestelde rapportage.
4. De opdrachtgever zal aan de uitzendkracht vergoeden - en de uitzendonderneming
vrijwaren tegen - alle schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten
van rechtsbijstand) die de uitzendkracht in het kader van de uitoefening van zijn
werkzaamheden lijdt, indien en voor zover de opdrachtgever en/of de uitzendonderneming
daarvoor aansprakelijk is op grond van artikel 7:658 en/of artikel 7:611 Burgerlijk Wetboek.
5. Indien het bedrijfsongeval tot de dood leidt, is de opdrachtgever gehouden schade (inclusief
kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) te vergoeden
conform artikel 6:108 Burgerlijk Wetboek aan de in dat artikel genoemde personen.
6. De opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het
bepaalde in dit artikel. Op verzoek van de uitzendonderneming verstrekt de opdrachtgever
een bewijs van verzekering.
 
Artikel 12 Aansprakelijkheid opdrachtgever
1. De opdrachtgever die de verplichtingen die voor hem voortvloeien uit deze Algemene
Voorwaarden, in het bijzonder de verplichtingen als omschreven in de artikelen 3 (leden 5,
6 en 7), 4 (lid 3), 8, 9 (leden 1, 3, 5 en 7), 10 (leden 1 t/m 5, 8 en 9), 11 (2 t/m 6), 14 (lid 2),
17 (lid 1), 19 en 20 (lid 1) niet nakomt, is gehouden tot vergoeding van alle daaruit
voortvloeiende schade van de uitzendonderneming (inclusief alle kosten waaronder die van
rechtsbijstand), zonder dat voorafgaande ingebrekestelling nodig is, en hij dient de
uitzendonderneming zonodig terzake te vrijwaren. Dit laat onverlet, dat de
uitzendonderneming eventuele andere vorderingen kan instellen, zoals het inroepen van
ontbinding. Het bepaalde in dit artikel is van algemene gelding, zowel - zo nodig aanvullend
- ten aanzien van onderwerpen waarbij de schadevergoedingsplicht reeds afzonderlijk in
deze Algemene Voorwaarden is geregeld als ten aanzien van onderwerpen waarbij dat niet
het geval is.
 
Artikel 13 Opdrachtgevers tarief
1. Het door de opdrachtgever aan de uitzendonderneming verschuldigde opdrachtgevers tarief
wordt berekend over de uren waarop de uitzendonderneming op grond van de opdracht
en/of voorwaarden aanspraak heeft en wordt altijd tenminste berekend over de door de
uitzendkracht werkelijk gewerkte uren. Het opdrachtgevers tarief wordt vermenigvuldigd met
de toeslagen en vermeerderd met de kostenvergoedingen die de uitzendonderneming
verschuldigd is aan de uitzendkracht. Over het opdrachtgevers tarief, de toeslagen en
kostenvergoedingen wordt BTW in rekening gebracht.
2. Indien op enig moment, overeenkomstig artikel 9 lid 4 van deze voorwaarden de
Inleners beloning moet worden toegepast, stelt de uitzendonderneming de beloning van de
uitzendkracht en het opdrachtgevers tarief opnieuw vast op basis van de door de
opdrachtgever verstrekte informatie omtrent de functie-indeling en inleners beloning. . In de
beloning en het opdrachtgevers tarief worden alle bij de opdrachtgever geldende elementen
van de inleners beloning, meegenomen.
3. Naast het in lid 2 bedoelde geval is de uitzendonderneming in ieder geval ook gerechtigd
om het opdrachtgevers tarief tijdens de looptijd van de opdracht aan te passen, indien de
kosten van de uitzendarbeid stijgen:
- als gevolg van wijziging van de CAO of van de daarbij geregelde lonen of wijziging van
de bij de opdrachtgever geldende CAO en/of arbeidsvoorwaardenregeling of de daarbij
geregelde lonen;
- als gevolg van wijzigingen in of tengevolge van wet en- regelgeving, waaronder
begrepen wijzigingen in of tengevolge van de sociale en fiscale wet- en regelgeving,
de CAO voor Uitzendkrachten of enig verbindend voorschrift;
- als gevolg van een (periodieke) loonsverhoging en/of een (eenmalige) verplichte
uitkering, voortvloeiende uit de CAO, de bij de opdrachtgever geldende CAO en/of
arbeidsvoorwaardenregeling en/of wet en regelgeving.
4. Indien de opdrachtgever in strijd met de leden 2 en 3 van dit artikel niet instemt met betaling
van het aangepaste opdrachtgevers tarief, dan ligt daarin besloten het verzoek van de
opdrachtgever om de terbeschikkingstelling te beëindigen.
5. Iedere aanpassing van het opdrachtgevers tarief wordt door de uitzendonderneming zo
spoedig mogelijk aan de opdrachtgever bekend gemaakt en schriftelijk aan de
opdrachtgever bevestigd. Indien door enige oorzaak die toerekenbaar is aan de
opdrachtgever de beloning en/of het opdrachtgevers tarief te laag is/zijn vastgesteld, is de
uitzendonderneming gerechtigd ook achteraf met terugwerkende kracht de beloning en het
opdrachtgevers tarief op het juiste niveau te brengen. De uitzendonderneming kan tevens
hetgeen de opdrachtgever daardoor te weinig heeft betaald en kosten die als gevolg
hiervan door de uitzendonderneming zijn gemaakt, aan de opdrachtgever in rekening
brengen.
 
Artikel 14 Facturatie
1. Facturatie vindt plaats op basis van de met de opdrachtgever overeengekomen wijze van
tijdverantwoording en voorts op basis van hetgeen de opdracht, bij overeenkomst of deze
voorwaarden is bepaald. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt de
tijdverantwoording middels door de opdrachtgever schriftelijk geaccordeerde
declaratieformulieren.
2. De opdrachtgever en uitzendonderneming kunnen overeenkomen dat de
tijdverantwoording geschiedt middels een tijdregistratiesysteem, een elektronisch en/of
automatiseringssysteem of middels door of voor de opdrachtgever opgestelde overzichten.
3. De opdrachtgever draagt zorg voor een correcte en volledige tijdverantwoording en is
gehouden erop toe te zien of te doen toezien, dat de daarin opgenomen gegevens van de
uitzendkracht correct en naar waarheid zijn vermeld, zoals: naam van de uitzendkracht, het
aantal gewerkte uren, overuren, onregelmatigheidsuren en ploegenuren, de overige uren
waarover ingevolge de opdracht en voorwaarden het opdrachtgevers tarief is verschuldigd,
de eventuele toeslagen en eventuele werkelijk gemaakte onkosten.
4. Indien de opdrachtgever de tijdverantwoording aanlevert zorgt hij ervoor dat de
uitzendonderneming aansluitend aan de door de uitzendkracht gewerkte week over de
tijdverantwoording beschikt. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de wijze waarop de
tijdverantwoording aan de uitzendonderneming wordt verstrekt.
5. Alvorens de opdrachtgever de tijdverantwoording aanlevert geeft hij de uitzendkracht de
gelegenheid de tijdverantwoording te controleren. Indien en voor zover de uitzendkracht de
in de tijdverantwoording vermelde gegevens betwist, is de uitzendonderneming gerechtigd
de uren en kosten vast te stellen overeenkomstig de opgave van de uitzendkracht, tenzij de
opdrachtgever kan aantonen dat de door hem vermeldde gegevens correct zijn.
6. Indien de tijdverantwoording geschiedt middels door de uitzendkracht aan te leveren
declaratieformulieren, behoudt de opdrachtgever een kopie van het declaratieformulier. Bij
verschil tussen het door de uitzendkracht bij de uitzendonderneming ingeleverde
declaratieformulier en het door de opdrachtgever behouden afschrift, geldt het door de
uitzendkracht bij de uitzendonderneming ingeleverde declaratieformulier voor de afrekening
als volledig bewijs, behoudens geleverd tegenbewijs door de opdrachtgever.
 
Artikel 15 Inspanningsverplichting en aansprakelijkheid
1. De uitzendonderneming is gehouden zich in te spannen om de opdracht naar behoren uit te
voeren. Indien en voor zover de uitzendonderneming deze verplichting niet nakomt, is de
uitzendonderneming, met inachtneming van het hierna in de leden 3 en 4 en elders in de
Algemene Voorwaarden bepaalde, gehouden tot vergoeding van de daaruit voortvloeiende
directe schade van de opdrachtgever, mits de opdrachtgever zo spoedig mogelijk, doch
uiterlijk drie maanden na het ontstaan of bekend worden van die schade een schriftelijke
klacht terzake indient bij de uitzendonderneming en daarbij aantoont dat de schade het
rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van de
uitzendonderneming.
2. Iedere eventuele uit de opdracht voortvloeiende aansprakelijkheid van de
uitzendonderneming is beperkt tot het door de uitzendonderneming aan de opdrachtgever
in rekening te brengen opdrachtgevers tarief voor de uitvoering van de opdracht, zulks voor
het overeengekomen aantal arbeidsuren en de overeengekomen duur van de opdracht tot
een maximum van drie maanden. Het door de uitzendonderneming maximaal uit te keren
bedrag gaat in geen geval het door haar verzekering uit te keren bedrag te boven.
3. Aansprakelijkheid van de uitzendonderneming voor indirecte schade, daaronder begrepen
gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is in
alle gevallen uitgesloten.
 
Artikel 16 Intellectuele en industriële eigendom
1. De uitzendonderneming zal de uitzendkracht op verzoek van de opdrachtgever, een
schriftelijke verklaring laten ondertekenen teneinde – voor zover nodig en mogelijk – te
bewerkstelligen c.q. bevorderen, dat alle rechten van intellectuele en industriële eigendom
op de resultaten van de werkzaamheden van de uitzendkracht toekomen, respectievelijk
(zullen) worden overgedragen aan de opdrachtgever. Indien de uitzendonderneming in
verband hiermee een vergoeding verschuldigd is aan de uitzendkracht of anderszins kosten
dient te maken, is de opdrachtgever een gelijke vergoeding c.q. gelijke kosten verschuldigd
aan de uitzendonderneming.
2. Het staat de opdrachtgever vrij om rechtstreeks een overeenkomst met de uitzendkracht
aan te gaan of hem een verklaring ter ondertekening voor te leggen terzake van de in lid 1
bedoelde intellectuele en industriële eigendomsrechten. De opdrachtgever informeert de
uitzendonderneming over zijn voornemen daartoe en verstrekt een afschrift van de terzake
opgemaakte overeenkomst/verklaring aan de uitzendonderneming.
3. De uitzendonderneming is jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor een
boete of dwangsom, die de uitzendkracht verbeurt of eventuele schade van de
opdrachtgever als gevolg van het feit dat de uitzendkracht zich beroept op enig recht van
intellectuele en/of industriële eigendom.
 
Artikel 17 Geheimhouding
1. De uitzendonderneming en de opdrachtgever zullen geen vertrouwelijke informatie van of
over de andere partij, diens activiteiten en relaties, die hen ter kennis is gekomen ingevolge
de opdracht, verstrekken aan derden, tenzij –en alsdan voor zover –verstrekking van die
informatie nodig is om de opdracht naar behoren te kunnen uitvoeren of op hen een
wettelijke plicht tot bekendmaking rust.
2. De uitzendonderneming zal op verzoek van de opdrachtgever de uitzendkracht verplichten
geheimhouding te betrachten omtrent al hetgeen hem bij het verrichten van de
werkzaamheden bekend of gewaar wordt, tenzij op de uitzendkracht een wettelijke plicht tot
bekendmaking rust.
3. Het staat de opdrachtgever vrij om de uitzendkracht rechtstreeks te verplichten tot
geheimhouding. De opdrachtgever informeert de uitzendonderneming over zijn voornemen
daartoe en verstrekt een afschrift van de terzake opgemaakte verklaring/ overeenkomst aan
ABU Algemene Leveringsvoorwaarden Voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten blad 11 van11
de uitzendonderneming. De uitzendonderneming is niet aansprakelijk voor een boete,
dwangsom of eventuele schade van de opdrachtgever als gevolg van schending van die
geheimhoudingsplicht door de uitzendkracht.
 
Artikel 18 Verificatie- en bewaarplicht opdrachtgever
1. De opdrachtgever aan wie door de uitzendonderneming een vreemdeling in de zin van de
Wet arbeid vreemdelingen ter beschikking wordt gesteld, verklaart zich uitdrukkelijk bekend
met artikel 15 van deze wet, onder meer inhoudende dat de opdrachtgever bij de aanvang
van de arbeid door een vreemdeling een afschrift van het document, zoals bedoeld in
artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht, van de vreemdeling dient te ontvangen. De
opdrachtgever is verantwoordelijk voor een zorgvuldige controle van het eerder genoemde
document en stelt aan de hand daarvan de identiteit van de vreemdeling vast en neemt een
afschrift van het document op in zijn administratie. De uitzendonderneming is niet
verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor een eventuele boete die in het kader van de
Wet arbeid vreemdelingen aan de opdrachtgever wordt opgelegd.
Artikel 19 Voorkoming van ontoelaatbare discriminatie
1. Ter voorkoming van het maken van ongeoorloofd onderscheid, in het bijzonder naar
godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras, nationaliteit, hetero- of
homoseksuele gerichtheid, burgerlijke staat, handicap, chronische ziekte, leeftijd of welke
grond dan ook, zullen niet functierelevante eisen bij het verstrekken van de inlichtingen
betreffende de op te dragen arbeid niet door de opdrachtgever kunnen worden gesteld en
evenmin door de uitzendonderneming worden meegewogen.
 
Artikel 20 Medezeggenschap
1. De opdrachtgever is gehouden om de uitzendkracht die lid is van de ondernemingsraad van
de uitzendonderneming of van de ondernemingsraad van de opdrachtgever, in de
gelegenheid te stellen deze medezeggenschapsrechten uit te oefenen conform wet- en
regelgeving.
2. Indien de uitzendkracht medezeggenschap uitoefent in de onderneming van de
opdrachtgever, is de opdrachtgever het opdrachtgevers tarief ook verschuldigd over de uren
waarin de uitzendkracht onder werktijd werkzaamheden verricht of een opleiding volgt in
verband van het uitoefenen van medezeggenschap.
 
Artikel 21 Geschillen
Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met een rechtsverhouding tussen partijen
waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen in eerste aanleg bij uitsluiting
worden beslecht door de bevoegde rechter van het arrondissement, waarin het hoofdkantoor
van de uitzendonderneming is gevestigd.
 
Artikel 22 Slotbepaling
Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd
worden, zullen de opdracht en de Algemene Voorwaarden voor het overige van kracht blijven.
De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen
worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te
vervangen bepalingen.